آخرین خبر/ پولاد کیمیایی در صفحه شخصی اش نوشت:
« شروع روز با مانی اسکندری عزیزم و علی شفیعی روز ۱۲ گشت ارشاد ۳ »