آخرین خبر/ امید معلم با انتشار این عکس نوشت: ویتو: دیگه هیچ وقت به کسی خارج از خانواده نگو که چی فکر می کنی. پدر خوانده#فیلم