آخرین خبر/ فلور نظری با انتشار این عکس نوشت: اینکه یاد بگیرید از افرادی که شما را آزار می دهند، قضاوت‌ می کنند و یا دست کم می گیرند فاصله بگیرید، نشانه ی پختگی و قدرت شماست!