آخرین خبر/ ستاره حسینی با انتشار این عکس نوشت: علی_معلم عزیز