آخرین خبر/ علی زندوکیلی با انتشار این عکس نوشت:  هر چی بخندم بازم
حالم خوش نیست