آخرین خبر/ شهره پیرانی با انتشا این عکس نوشت: تو در ضمیر منی
چگونه از تو گریزم ؟!
که ناگزیر منی ...
#حمید_مصدق