آخرین خبر/ شعله قهرمانی با انتشار این عکس نوشت: لطفا مراقب همدیگه باشیم 
تعداد افرادی که بازدن ماسک خفه شدن = صفر
تعداد افرادی که با کرونا مردن = نیم میلیون
ماسک بزنیم 
ماسک من = ازتو محافظت می کند
ماسک تو = ازمن محافظت می کند