آخرین خبر/ مهران رنجبر با انتشار این عکس نوشت: سرگشته ی محضیم و در این وادی حیرت
عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم!
(جناب اخوان ثالث)