آخرین خبر/ امیرمحمد زند با انتشار این ویدئو نوشت: همدیگرو دوست داشته باشیم،ماسک برنیم