آخرین خبر/ زهره هاشمی با انتشار این عکس نوشت: بگذار هر ثانیه ، حالِ تو خوب باشد ،
بگذار رفتنی ها بروند و ماندنی ها بمانند.
تو لبخندت را بزن، انگار نه انگار...
حالِ خوبِ خودت را به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن!
بی واسطه خوب باش، بی واسطه شادی کن و بی واسطه بخند...
شک نکن؛
تو که خوب باشی؛ همه چیز خوب می شود،
خوب تر از چیزی که فکرش را می کنی...
#نرگس_صرافیان_طوفان