آخرین خبر/ سعید روستایی با انتشار این عکس نوشت: ابد و یک روز