آخرین خبر/ مهدی ماهانی با انتشار این عکس نوشت: به این دنیا نیامده ام که معمولی باشم
هیولای درونت رو بیدار کن
رویاهات رو به تصویر بکش
به اهدافت فکر کن
غیر معمولی تلاش کن
به سمت بزرگی درونت حرکت کن
زندگی زیباست بی منت عشق بورز
برای اینکه در این جهان نامی ازت به یادگار بمونه
بجنگ
جنگجو باش
ولی بدون برنده اونی هست که خونسرد و آروم می جنگه
انرژی مثبت از خودت به کائنات ساطع کن
با خدای خود صحبت کن
خودت رو آماده کن برای آینده ی درخشان