آخرین خبر/ علیرضا حقیقی با انتشار این عکس نوشت: بدون تلاش و پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌ا