آخرین خبر/  شیوا خنیا گر این عکس را منتشر کرد وو نوشت:


« لاله زارصد سال پیشتر
هر که امد عمارتی نو ساخت
رفت و منزل به دیگری پرداخت
شهرک سینمایی ایران(غزالی) »