آخرین خبر/ خانم شعله قهرمانی با انتشار این عکس نوشت:
« لطفا مراقب همدیگه باشیم
تعداد افرادی که بازدن ماسک خفه شدن = صفر
تعداد افرادی که با کرونا مردن = نیم میلیون

ماسک بزنیم

ماسک من = ازتو محافظت می کند
ماسک تو = ازمن محافظت می کند »