آخرین خبر/ احمد مهرانفر زیر این عکس نوشت:
« ماسک بزنید جون مادراتون »