آخرین خبر/ محمد بحرانی در صفحه شخصی خود نوشت:

«در این روزهای خیلی سخت، بازهم برای چند لحظه فرار از حمله ی افکار و نگرانیها و استرسها و ترسها پناه می برم به فوتبال.
به بایرن مونیخ.و الگو می گیرم از تسلیم نشدنش، دوباره برگشتنش و همواره با همه ی وجود جنگیدنش...
با احترام به همه ی حریفان امیدواریم به کسب سه گانه در سال کرونا....»