آخرین خبر/ نسیم خوشنودی با انتشار این عکس نوشت: امده ام تا بجنگم ...
برای هرچیزی که ارزشش را داشته باشد ...
برای رژه رفتن میان رنج و عشق ...
برای ایستادن درون خرابی ها و باور اینکه ...
قدرت من ، عشق من ...
قوی تر از تاریکیست ...