آخرین خبر/ مرتضی پورعلی گنجی با انتشار این عکس نوشت: من میگم شانس اون زمانى هست که "فرصت پیش میاد و تو براى اون فرصت آماده هستى. "