آخرین خبر/ سارا نجفی با انتشار این عکس نوشت: تکیه داده ام به تو
نشان بده نشانه ها را
من به تو ایمان دارم...