آخرین خبر/ سید مجتبى ظریفیان با انتشار این عکس نوشت: تکنیکی به نام مارموزمولک