آخرین خبر/ سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس نوشت: همه جا به دنبالِ چیزى میگردم که شایسته ى ستایش باشد، حتى در بدترین ها
(کریستین بوبن)