آخرین خبر/ عباس غزالی با انتشار این ویدئو از مردم درخواست که ماسک بزنند.