آخرین خبر/ نیلوفر شهیدی با انتشار این عکس نوشت: پشت حرف های یک برادر
پشت نوازش ها
سر زنش ها
پشت تمام نگاه های معنی دارش
پشت سکوتش
پشت لبخند های پراز رازش
عشقی است پنهان تر از تمام محبت های دنیا
سالروز زمینی شدنت مبارک عزیز دل خواهر
۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹