آخرین خبر/ / نونهالی: اگر سن ات را بفهمند، فهمیده اند ولی اگر خودت بگویی ابلهی!