آخرین خبر/ بیتا سحرخیز با انتشار این عکس نوشت: زندگی
با همه ی وسعت خویش
محفل ساکت غم خوردن نیست
حاصلش تن به جزا دادن
و افسردن نیست
زندگی خوردن و خوابیدن نیست
زندگی جنبش جاری شدن است
از تماشاگه آغاز حیات
تا به جایی که خدا می داند
سهراب سپهری