آخرین خبر/ امیر آقایی با انتشار این عکس نوشت: #آقازاده هم تمام شد، زحمت بسیاری برای ساختش کشیده شده ،امیدوارم خوشایندتان باشد، و دست مریزاد و خسته نباشید می گویم به تک تک عوامل پروژه آقازاده
عکس:@محمد_دارایی
استراحتِ میانِ دو پلان