آخرین خبر/ لیلا برخورداری با انتشار این عکس نوشت: با {چراها} مغشوش نشو!
آن‌ها به تو کمکی نمی‌کنند.
هر آنچه را که در برابرش مقاومت کنی، آن می‌شوی.
اگر که در برابر خشم مقاومت کنی همیشه خشمگین می‌شوی
اگر که در برابر غم مقاومت کنی همیشه غمگین می‌شوی
اگر که در برابر درد مقاومت کنی همیشه رنج می‌بینی
اگر که در برابر پریشانی مقاومت کنی همیشه پریشان خاطر می‌شوی
ما فکر می‌کنیم که در برابر شرایط خاصی مقاومت می‌کنیم به این خاطر که آنها اینجایند، اما آ‌نها اینجایند چونکه در برابرشان مقاومت می‌کنیم
هیچ شخص یا رویدادی این قدرت را ندارد که تو را خوشبخت یا بدبخت کند...
"آدیا شانتی"