آخرین خبر/ شیوا طاهری با نتشار این عکس نوشت: ای دوست
این روزها
با هرکه دوست می شوم احساس می کنم
آنقدر دوست بوده ایم که دیگر
وقت خیانت است
#نصرت_رحمانی #شیواطاهری