آخرین خبر/ حسین سلیمانی با انتشار این عکس نوشت: اگر همه چیز خریدنی بود...
برای مادرم کمی جوانی می خریدم..
برای پدرم عمر دوباره!!!
و برای خودم
خنده های کودکی...