آخرین خبر/ نفیسه روشن در اینستاگرامش نوشت:
three things shouldn't be broken:
friendship; heart; promise...
سه چیز نباید بشکنن :
دوستى؛
قلب؛
قول!

❤️🧿❤️🧿