آخرین خبر/ نقد فیلم «پلتفرم» در برنامه هفت با نظر مسعود فراستی را حتما ببینید.