آخرین خبر/ لیندا کیانی در اینستاگرامش نوشت:
فیلم کوتاه «کلاس رانندگی» ساخته مرضیه ریاحی در ماه آگوست در بخش مسابقه ۳ جشنواره جهانی حضور دارد:
- نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه «وینارس» اسپانیا.
- پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم «میکن» آمریکا.
- دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم SiciliAmbiente ایتالیا.