آخرین خبر/ سامان مقدم کارگردان صاحب نام کشورمان در استوری اینستاگرام خود نوشت :
ماسک ها را روی چشم هایتان بکشید
این روز های ایران دیدن ندارد !!!