آخرین خبر/ الهام حمیدی با انتشار این عکس نوشت:
منتظر نباش تا کسی به تو انرژی مثبت بدهد
خودت شروع کننده باش
احساس خوبت را با یک لبخند
به دیگران انتقال بده .