آخرین خبر/ پدرام شریفی با انتشار این عکس نوشت:
در رکاب صاحب، یا همون بارون درخت نشین.