آخرین خبر/ علی سخنگو با انتشار این عکس نوشت:
آیا
ما کرونا را شکست می دهیم
آیا
کرونا مارو شکست داده خبر نداریم
آیا
کرونا مارو شکست داده خبر داریم به روی خودمون نمیاریم
آیا
.
.
بله مسیٔله این است
ما بخاطر قدرت و ثروت
در جهان بازیچه شده ایم.