آخرین خبربازی با حیوانی که برای برنامه آمده بود
متوجه شدم یک بازیگر معروف است ودارای صفحه اینستاگرامی
بهرحال عاشق حیوانات هستم
پس با علاقه بغلش کردم البته اوهم همینطور ودقایقی بازی کردیم مرسی از نسیم جان ادبی که ایشون روهم دعوت کرده بود