آخرین خبر/ الهام صفوی‌زاده، مجری و گوینده با انتشار این عکس نوشت:
بی خیال تمام دلواپسی هایمان
به موسیقی دلنواز گوش کن
فنجانت را سر بکش
و بگذار أنقدر حالمان خوب باشد که
یادمان برود امروز چند شنبه است