آخرین خبر/ این ویدئو را محمد شیری به اشتراک گذاشت و نوشت:
امان از بی فرهنگی ، با آموزش جوانان آنها را با فرهنگ و قانونمند زندگی کردن آشنا کنیم