آخرین خبر/مصطفی کیایی با انتشار این عکس نوشت: 

سلفی کارن و مامان مونس وقتی که دلش تنگ شده بود