آخرین خبر/ علی مسعودی با انتشار این عکس نوشت:
یادم نیست اما فکر میکنم خوابش خنده دار بود ...
دم عکاسمون گرم
سریال اخر خط