آخرین خبر/ ساره بیات این عکس را در صفحه شخصی اش به اشتراک گذاشت.