آخرین خبر/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: همه چیز در نهایتِ خود زیباست