آخرین خبر/ سیدعلی صالحی با انتشار این عکس نوشت: به دعوت رضاجان صادقی