آخرین خبر/ کل کل ایمان قیاسی و رضا کرد برسر اجرای هشتگ عصر جدید.