آخرین خبر/ محسن افشانی با انتشار این ویدئو نوشت:
میدونی مشکل کجاست؟
دستم!
دستم نمک نداره...
آخه تو خوشی که همه هستن؛
واسه سختیامم همراه میخواستم،
که نبود!
فقط خوشی میخواست...
دستم نمک نداشت!
دیگه خدا و شما که شاهد بودین!
تمام