آشپزباشی/ برنج کته شما خمیر می شود؟
این ویدئو را ببینید تا در پخت برنج ماهر شوید.