آخرین خبر/ بوراک ابتدا با کره محلی کف ظرف و چرب کرد و با مغز بادام و گردو و پسته و بادام هندی سینی رو پر کرد و روی مغزها رشته کادایف ریخت.
سینی رو روی شعله قرارداد و در نهایت با شهد شکر شیرین کرد😋😋ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید