آخرین خبر/ سوشی غذای ژاپنی است که با جلبک و ماهی تهیه می شود، افراد یا طرفدار سوشی هستند و یا از آن متنفرند! اگر دسته اول هستید سوشی ایرانیزی شده را ببینید!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید